1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Thalpos ΑΒΕΕ» και έδρα την ΒΙΟΠΑ Κερατέας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “Ξέρεις ότι….”, ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου  https://www.facebook.com/dunlopillogreece  (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης προϊόντων που εμπορεύεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω το «Προϊόν»), για την ανάδειξη ενός νικητή .
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, έχουν έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook.com και  αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
  2. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19η Μαρτίου 2021, ώρα 17:00 μεσημβρινή. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 26η Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 μεσημβρινή. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.facebook.com/dunlopillogreece
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν “Share” στο Διαδικτυακό Τόπο το Post του διαγωνισμού στην προσωπική του σελίδα, “like” στο σχετικό post και “tag” έναν ή μία άλλον/η χρήστη
  Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά χρήστη.  Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
 6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής ανά νικητή:Ένα στρώμα emotion διάστασης 1,60Χ2,00. Για την ορθή χρήση των προϊόντων οι νικητές οφείλουν να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στις συσκευασίες τους.Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Για την αποδοχή του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή  δήλωσης  αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή του  καθώς και η επίδειξη της  ταυτότητας.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 26η Μαρτίου 2021, ώρα 14:30 μεσημβρινή στα  κεντρικά γραφεία του διοργανωτή (ΒΙΟΠΑ Κερατέας), ενώπιων ενός δικηγόρου και δύο εκπροσώπων του διοργανωτή.Οι   αναδειχθέντες νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό post στην σελίδα του Διοργανωτή https://www.facebook.com/dunlopillogreece  και θα  ειδοποιηθούν με  σχετική ενημέρωση στις προσωπικές τους σελίδες στο facebook. Θα τους ζητούνται δε τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παραλαβή  των δώρων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανταποκριθεί απαντώντας με μήνυμα στην  σελίδα  εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί και μέχρι τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας , θα χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους  στο Διαγωνισμό, οι νικητές ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται την δημοσίευση των ονομασιών χρήστη που διατηρούν στο Facebook (facebook usernames), στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/dunlopillogreeceΚανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 8. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το Δώρο στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό  νικητή κατά χρονική σειρά συμμετοχής και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν  αναπληρωματικοί νικητές να διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο.
 9. Ευθύνη. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού  επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές . Ο Διοργανωτής   δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης  σε  χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. O Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider,  ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας
 10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού  έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.dunlopillo.gr
 11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2299063171, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 13:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dunlopillo.gr
 12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
 13. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2299063171 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dunlopillo.gr
 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον,  υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας

Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων